Kuluttajasuoja

Useimmiten kysytyt kysymykset.
Cooleri
Tracks
Viestit: 1532
Liittynyt: 21 Huhti 2005 16:35

Kuluttajasuoja

Viesti Kirjoittaja Cooleri »

Cooleri keräsi, Roosa siirsi ja otsikoi
Cooleri
Tracks
Viestit: 1532
Liittynyt: 21 Huhti 2005 16:35

Viesti Kirjoittaja Cooleri »

Selvä.Tuossa olisi virhevastuusta ja takuusta, kopioitu osoitteesta :

http://www.kuluttajavirasto.fi/user_nf/ ... de=readdoc


Myyjä, maahantuoja ja valmistaja vastaavat tavaran virheestä kuluttajansuojalain 5 luvun säännösten perusteella (lakisääteinen virhevastuu). Ostajalla on oikeus vedota lakisääteiseen virhevastuuseen siitä riippumatta, onko tuotteelle annettu takuuta tai onko takuuaika jo päättynyt.


Takuu on myyjän tai aikaisemman myyntiportaan vapaaehtoisesti antama lisäsitoumus. Takuun ehdoilla ei voida rajoittaa ostajalla lakisääteisen virhevastuun perusteella olevia oikeuksia. Takuuajan päättyminen ei merkitse sitä, että vastuu tavaran virheestä samalla päättyisi.


Milloin tavarassa on virhe?


Tavarassa on virhe, jos se ei vastaa sovittua. Mm. lajin, määrän, laadun, ominaisuuksien ja pakkauksen on vastattava sitä mitä myyjä ja asiakas ovat sopineet.
Täydentävät vaatimukset:

tavaran on sovittava käyttötarkoitukseensa,
myös ostajan erityisesti ilmoittamaan tarkoitukseen,
tavaran on vastattava mallia tai näytettä,
pakkauksen on oltava asianmukainen,
tavaran kestävyyden on vastattava yleisiä odotuksia,
tavaran on oltava virallismääräysten mukainen,
kauppaan sisältyneen tavaran asentamisen tai kokoonpanon virhe rinnastetaan tavaran virheeseen.

Tavarasta annetut tiedot

Tavaran on vastattava tietoja, joita sen ominaisuuksista tai käytöstä on annettu markkinoinnissa. Ostajalle on annettava tavaran yhteydessä tarpeelliset ohjeet tavaran asentamisesta, kokoonpanosta, käytöstä, hoidosta ja säilytyksestä. Lue lisää käyttöohjeista.


Kuuden kuukauden virheolettama

Ostajan on osoitettava, että tavarassa on virhe. Jos virhe ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutuksesta, virheen oletetaan olleen tavarassa jo luovutushetkellä ja kuuluvan myyjän vastuulle.
Myyjä ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos:
hän osoittaa, että tavara oli luovutettaessa virheetön,
tavaran normaali kestoikä on alle kuusi kuukautta,
vika johtuu tapaturmasta tai tavaran vääränlaisesta käsittelystä, tai
kyse on tavaran tavanomaisesta kulumisesta (tavaran oletettavissa olevaan kestoikään nähden ennenaikainen kuluminen ei kuitenkaan ole tavanomaista kulumista).

Käytetyn tavaran kauppa

Käytetyssä tavarassa voi olla tavaran käytöstä ja luonnollisesta kulumisesta johtuvia vikoja. Virheen arvioinnin lähtökohtana on osapuolten välisen sopimuksen sisältö. Jos tavara on myyty ”sellaisena kuin se on” –ehtoa käyttäen, tavarassa on virhe, jos

tavara ei vastaa myyjän antamia tietoja,
myyjä on laiminlyönyt velvollisuutensa kertoa ostajalle tiedossaan olleen tavaran ominaisuuksista tai käyttöä koskevista olennaisista seikoista,
tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajan oli perusteltua edellyttää tavaran hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen.

Virhevastuun kestoaika


Tavaran on kestävyydeltään vastattava sitä, mitä kuluttaja yleensä voi perustellusti olettaa samanlaisen tavaran kaupassa.Ostaja voi takuuajan päättymisen jälkeenkin vedota tavaran virheeseen, jos tavaran kestoikä normaalikäytössä jää lyhyemmäksi kuin mitä ostaja voi yleisen mittapuun perusteella olettaa. Suomen lakiin ei ole otettu EY-direktiivin mukaista kahden vuoden määräaikaa myyjän virhevastuulle. Tämä perustuu siihen, että kestokulutustavaroiden piilevä virhe voi ilmetä vasta yli kahden vuoden kuluttua tavaran luovutuksesta.

Virheilmoituksen tekeminen

Ostajan on ilmoitettava virheestä kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Virheilmoituksen voi tehdä paitsi myyjälle myös kaupan välittäneelle elinkeinonharjoittajalle, aikaisemmalle myyntiportaalle ja jos tavaralle on annettu takuu, myös takuunantajalle. Ostaja voi valita, kenelle hän virheestä ilmoittaa.

Virheen seuraukset


Jos tuote on toimitettu asiakkaalle ennen maksamista, ostajalla on oikeus pidättää kauppahinnasta virhettä vastaava osuus.

Virheen oikaisu: korjaus tai vaihto


ostajalla on oikeus vaatia,
myyjä voi kieltäytyä, jos oikaisulle on este, jota hän ei voi voittaa tai jos siitä aiheutuisi hänelle kohtuuttomia kustannuksia,
myyjä voi tarjoutua ripeästi korjaamaan virheen,
ostaja voi kieltäytyä korjauksesta, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai tavaran arvon alenemista,
ostajalle on korvattava korjauksen tai vaihdon aiheuttamat kustannukset,
korjaus tai vaihto on tehtävä kohtuullisessa ajassa ostajan ilmoitettua virheestä,
perustellusta syystä ostaja voi korjauttaa tavaran muualla ja vaatia kustannukset myyjältä.

Hinnanalennus
vaihtoehto silloin, kun vaihto, korjaus tai purku ei käy päinsä,
suuruudeltaan vastattava virhettä.

Kaupan purkaminen
viimeinen vaihtoehto, jos muita oikaisukeinoja ei voi toteuttaa kohtuullisessa ajassa tai ilman ostajalle aiheutuvaa olennaista haittaa,
standarditavaran, joka ei ole erityisen arvokas tai monimutkainen, kaupassa ostaja ei ole yleensä velvollinen antamaan myyjälle tilaisuutta useampiin kuin yhteen korjausyritykseen.
lisäksi purkaminen edellyttää, ettei virhe ole vähäinen.

Vahingonkorvaus

Ostajalla on oikeus korvaukseen virheen aiheuttamista välittömistä vahingoista, kuten matka, posti- ja puhelinkuluista. Välilliset vahingot, kuten tavaran käyttöhyödyn olennainen menettäminen, korvattava, jos myyjä ollut huolimaton tai jos tavara poikkesi siitä, mihin myyjä oli erityisesti sitoutunut.

Takuu on vapaaehtoinen lisäsitoumus

Takuun pitää olla ostajalle lisäetu eli sen on annettava hänelle lain säännöksiin nähden paremmat oikeudet. Myös takuuajan on oltava riittävän pitkä, jotta ostaja saisi takuusta lisäetua. Ostajalla on takuusta huolimatta hänelle lain mukaan kuuluvat oikeudet, joita ei voi rajoittaa takuun ehdoilla. Jollei takuuta ole annettu tai jos takuuaika on päättynyt, myyjä vastaa tavaran virheestä lakisääteistä virhevastuuta koskevien säännösten mukaisesti. Takuukorjauksesta ei – niin kuin ei muustakaan virheen korjaamisesta – saa aiheutua ostajalle kustannuksia. Takuuseen ei myöskään saa liittää ostajan maksettavaksi tulevaa omavastuuosuutta.

Takuun sisältö

Takuunantaja sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan.
Tavarassa on virhe, jos tavara huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla takuun voimassaoloaikana.
Takuunantaja ei kuitenkaan ole vastuussa virheestä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että
tavaran huonontuminen johtuu tapaturmasta,
tavaran vääränlaisesta käsittelystä, tai
muusta ostajan puolella olevasta syystä.
Todistustaakka on siis takuunantajalla. Takuunantajan pitää oikaista virhe kuluttajansuojalaissa määriteltyjä periaatteita noudattaen (korjaus, vaihto, hinnanalennus, kaupan purkaminen), jollei takuu sisällä ostajalle lakia edullisempaa oikaisukeinoa. Lue myös: Mallitakuuehdot

Muusta EU-maasta hankitun tavaran takuu


EU:n kilpailulainsäädännön mukaan valmistajan yhdessä jäsenmaassa myöntämän takuun on oltava samoin edellytyksin voimassa myös muissa EU-maissa. Kuluttajansuojalaki ei kuitenkaan sisällä vastaavaa säännöstä. Kuluttajalla olisi siten oikeus saada tavara takuukorjattua Suomessa, jos sillä on valmistajan antama takuu ja maahantuoja Suomessa. Takuuta ei voida kilpailulainsäädännön mukaan evätä sillä perusteella, että tavara on hankittu toisesta jäsenmaasta tai ostettu siellä toimivasta verkkokaupasta taikka tuotu Suomeen rinnakkaistuontina ohi virallisen maahantuojan.
Lukittu